Нашите услуги
Търсене
Специални предложения
Online Shop

Цена: 450 лв. Електронен магазин. Въвеждане до 100 продукта, вграждане на панел за администратиране и система за разплащане.

 

Условия за ползване

на уеб сайта emotivation.bg

 

1. Интернет страница
 
WWW.EMOTIVATION.BG е уеб сайт и е собственост на „Емотиватион.БГ“ ЕООД, 6300 Хасково, България.
 
2. Дефиниции
 
2.1 „www.emotivation.bg“ е уеб сайт - виртуален информационен портал в Интернет, собственост на „Емотиватион.БГ“ ЕООД, който предлага  услуги в областти като: Маркетинг, Дизайн, Реклама, Проучване на пазара, Public Relations.
 
2.2 „Уеб сайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 
2.3 „Условия“– условия за използване и/или посещаване на уеб сайт Emotivation.bg.
 
2.4 „Посетител /потребител“ e всяко физическо лице, което посещава и/или ползва услугите, предоставяни от Emotivation.bg.
 
2.5 „Злоумишлено действие“ – по смисъла на настоящите Условия това са всички действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли; използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK); извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж; повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.
 
3. Авторски права
 
3.1 Правата на материали, включени в уеб сайта Emotivation.bg, включително и на снимки, видео, графики, картини, рисунки, текстове, на предлаганите услуги и на всички файлове в тази страница, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и принадлежат на фирмата собственик  „Емотиватион.БГ“ ЕООД. Материалите включени в страницата не могат да бъдат копирани или предлагани публично или използвани по какъвто и да е начин, освен с изричното писмено разрешение на „Емотиватион.БГ“ ЕООД.
 
3.2 Emotivation.bg взема под внимание авторските права на всички публикувани снимки, видео, графики, картини, рисунки и текстове. Въпреки всичко ако в уеб сайта Emotivation.bg се намират снимки, видео, графики, картини, рисунки или текстове, който представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и принадлежат на трети лица, то те ще бъдат незабавно отстранени от Emotivation.bg.
 
4. Задължения на Посетителят /потребителят
 
Посетителят /потребителят на страницата и на услугите на Emotivation.bg, предоставя съгласието си при следните условия за ползване, които важат за съдържанието на страницата, картините, графиките, снимките, текстовете и на архива, който се включва в интернет страницата, вследствие на което той е длъжен да прочете внимателно условията преди посещението и  ползването на услугите и на съдържанието на Emotivation.bg. При несъгласие е длъжен да не използва услугите и съдържанието на Emotivation.bg. Посетителят /потребителят би трябвало да проверява  съдържанието на конкретните страници за евентуални промени. Правата за променяне на условията са запазени. Всяка промяна ще се публикува. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уеб сайта, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на „Емотиватион.БГ“ ЕООД.
 
5. Съгласие за ползване от Посетители /потребители
 
5.1 Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на Emotivation.bg. Ако по някаква причина не приемате Условията на Emotivation.bg, ще Ви помолим да напуснете. Всяко използване или посещаване на Emotivation.bg се смята за израз на съгласие с Условията и задължава Посетителят /потребителят на Emotivation.bg да ги спазва.
 
5.2 Всяко използване или посещаване на Emotivation.bg се смята за израз на съгласие с това, Emotivation.bg да има право за изпращане на съобщения до своите посетители /потребители под всякаква форма с цел реклама.
 
6. Ограничена отговорност на Emotivation.bg
 
6.1 При всякакви условия, включително и в случаи на незнание, Emotivation.bg или трето лице, което има отношение със създаването и изграждането на интернет страницата, не отговаря за щети, претърпени от посетителя/ потребителя на страниците, услугите, опциите и съдържанието на страницата, който действа по собствена инициатива и в съгласие с  Условията за ползване. Съдържанието на страницата се предоставя „в този вид” без никаква гаранция. Съгласно закона, Emotivation.bg отказва всички видове гаранции, включително, но не и ограничено до тези,  които имат конкретна цел - подходящ и продаваем вид. Emotivation.bg не гарантира, че страниците, услугите, опциите и съдържанието на страницата ще се предоставят без прекъсване, грешки, закъснения и други събития, зависещи или независещи от волята му. Emotivation.bg не гарантира в никакъв случай верността, целостта или разположението на услугите, опциите, съдържанието на страницата и резултатите им. Отговорността за евентуалните поправки или опровержения е за сметка на посетителя/ потребителя, а не на Emotivation.bg.
 
6.2 Emotivation.bg не гарантира, че предоставяните Услуги са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи.
 
6.3 Emotivation.bg не носи отговорност за съдържанието на други уеб сайтове, достъпът, до които се осъществява чрез електронни препратки, публикувани в Emotivation.bg, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.
 
6.4 Екипът на Emotivation.bg не носи отговорност за вреди или наранявания, възникнали вследствие на достъпа или невъзможността за достъп до тази страница. Както и вследствие предоверяването на доставената в нея информация. Emotivation.bg отхвърля изцяло всякаква отговорност за преки, непреки, случайни, произтичащи, наказателни и особени или други вреди, пропуснати ползи или печалби, както и всякакви други загуби или вреди. Всички елементи на сайта, в това число неговия дизайн, софтуер, бази данни, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „Емотиватион.БГ“ ЕООД.
 
7. Реклама
 
Emotivation.bg не отговаря за връзките между Посетителя/ потребителя и трети доставчици на услуги, които се рекламират на Emotivation.bg  и за всяка търговска транзакция, която може да възникне помежду им. Emotivation.bg не позволява рекламирането или директен достъп чрез Интернет страници към други, съдържащи :
 
7.1.Всички видове оръжия, освен ловни.
 
7.2.Наркотици и забранени субстанции.
 
7.3.Лекарства за намаляване на теглото и други за уголемяване на органи или такива на образи, които се предават.
 
7.4.Сравнителни реклами, които съдържат агресивни рекламни сравнения и без основание, които е вероятно да създадат проблеми на други, които се рекламират.
 
7.5.Всеки материал, който е расистки или националистически, включително на нацистки или антисемитски символи и други.
 
7.6.Всеки материал, който противоречи на добрия вкус и по който и да е начин е в разрез с рекламната политика на Emotivation.bg.
 
8. Правила за поверителност
 
Emotivation.bg защитава личните ви данни, много сериозно и се придържа стриктно към закона за защита на личните данни. Личните данни на този сайт, са необходими само за технически цели и могат да бъдат Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с обработката на данни за вас по начина, описан по-горе, както и на целите, изложени по-горе.
 
9. Правни и допълнителни условия.
 
Горепосочените условия за ползване на Emotivation.bg, както и всяка промяна или смяна, се допълват от Българското законодателство, Законодателството на Европейския съюз и Международните норми. Всяка промяна на горепосочените условия, освен от Emotivation.bg, е незаконна, не важи автоматично и отпада, без да влияе на останалите условия. Настоящото е общо споразумение между Emotivation.bg и Посетителя/ Потребителя на страниците и на услугите на Emotivation.bg и важи само за тях. Никоя промяна на условията не се взема предвид и не е част от това споразумение, ако не е в писмен вид и допълнително прибавена към настоящите Условия за ползване. Посетителят/ Потребителят е изцяло отговорен и се осведомява редовно за промени в условия за ползване. Ползването на услугата след промени в условия за ползване означава съгласие с тези промени.